Projekt Nedre Norsälven

Projektet påbörjades under 2018 då vattenrådet gav en konsult i uppdrag att undersöka lekområden för olika fiskarter nedströms kraftverket i Edsvalla. De fiskarter som projektet fokuserades kring var lax, öring, asp och gös. Sträckan som undersökts är ca 11 km lång. I rapporten, som finns att ladda ner nedan, har man även gett förslag på fiskevårdande åtgärder. Totalt har 21 platser pekats ut som tänkbara lekområden. Projektet har genomförts i nära samarbete med Nedre Norsälvens FVOF.

Utdrag ur kartering av lekplatser
Karteringen utförd av Marin miljöanalys AB

Rapport Sammanställning av bottenkartering i Norsälven med fokus på fiskevårdande åtgärder:

Under 2019 fortsatte projektet. Under våren besöktes samtliga lekområden och en åtgärdsplan sammanställdes. En av åtgärderna var att klargöra om det finns lekande Asp. Kräftmannen AB fick i uppdrag att genomföra denna inventering. Genom att placera ut kräftmjärdar med grankvistar/mossa på potentiella lekområden för asp hoppades man på att kunna samla in romkorn för DNA-analys. Dessa placerades ut på fem platser. Dock ”fångades” inga romkorn. Så undersökningen kunde inte påvisa asplek, även om den skulle kunna förekomma på platserna.

Mjärdar som användes för att försöka fånga romkorn

För att vidare kunna undersöka fisk samhället i Norsälven sökte vattenrådet pengar för att kunna genomföra ett elfiske. Medel beviljades av länsstyrelsen Värmland och ett elfiske genomfördes under 2019. I rapporten nedan framgår resultatet från den undersökningen

Elfiske från båt