Projekt Tolitaälven

2018 beviljade Länsstyrelsen i Värmland Norsälvens vattenråd medel för genomförandet av ett projekt med att undersöka om nedre delen av Tolitaälven utgör ett reproduktionsområde för Nedre Frykens gösbestånd. Undersökningarna ska mynna ut i en åtgärdsplan med förslag på åtgärder for att utveckla nedre delen av Tolitaälven.

Tolitaälven

Tolitaälven är en 16 km lång. Älven domineras av svagt strömmande och
lugnflytande vatten, vid tre ställen finns kortare forsande sträckor, ”Kvarnänga”, Tolita kvarn och ca 800 m nedströms Uddarna (nedströms Tolita kvarn). Vattenvegetationen är periodvis tät med övervägande övervattningsväxter och på andra sträckor saknas både över- och undervattensvegetation. I de forsande partierna finns rikligt med näckmossa (Fontinalis sp). Älven är kraftigt påverkad av omkringliggande jordbruk med flertalet tillrinnande diken och grumligt vatten med minimalt siktdjup. Delar av älven är rensad. Det finns ett definitivt vandringshinder, en damm vid Tolitafors (Tolitakvarn). Tidigare fanns ett vandringshinder i form av en damm vid Glänne, men denna är delvis raserad och det har skapats ett naturligt omlöp som är vattenfyllt vid normalt vattenstånd.

Syfte

Projektet avser att i samarbete med Pråmsjön-Apelsungens fvof, undersöka om den nedre delen av Tolitaälven
utgör ett reproduktionsområde för Nedre Frykens gösbestånd. Undersökningen ska mynna ut i en åtgärdsplan
för nedre delen av Tolita älven. Många obesvarade frågor finns för Tolitaälven som t ex Finns gös i Tolitaälven?
Utgör Tolita kvarn ett vandringshinder för gös? Finns lekmöjligheter för gös och går dessa att optimera t ex
finns områden med hårdbottnar som kan utvecklas som lekområden?

Elfiske vid Tolita kvarndamm

2019 fick en konsult i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag för en faunapassage förbi Tolita kvarn och förbi dammen vid Glänne.

I samråd med markägare så har anses inte åtgärdsförslaget från Norconsult praktiskt genomförbart. Därför fortsätter arbete med att ta fram andra alternativa lösningar. Arbete sker med samlade kunskaper inom vattenrådet.

Del av Tolitaälven