Projekt Näringsbalans i två vattendrag

Projektet syftar till att förbättra vattenkvalitén i två vattendrag; Björka älv i Sunne kommun och Tolerudsbäcken i Karlstad och Kils kommuner. Båda vattendragen har en problematik med övergödning. För att komma rätt med problematiken i dessa vattendrag behövs en samordning och informationsspridning. Projektet ska mynna ut i en ökad kunskap hos projektdeltagarna samt att kunskapen om vattendragen ska öka. Projektet kommer vara en viktigt del i att uppnå en god status för vattendragen. Projektet kommer att bedrivas under 2020. Vattenmyndigheten Västerhavet finansierar projektet.

Tolerudsbäcken

Tolerudsbäcken (SE659856-135907) är ett 10 km långt vattendrag mellan Karlstads och Kils kommun med dålig ekologisk status både i senaste bedömningen och i föregående förvaltningscykel. Bedömningen baseras på bottenfauna (otillfredsställande status, på grund av näringspåverkan) och totalfosfor (dålig status). Vattendraget riskerar enligt bedömning i VISS att inte uppfylla god ekologisk status för ytvatten 2027 med avseende på både morfologiska förändringar och övergödning (pga belastning av näringsämnen). Tolerudsbäcken (kallas även Hyndalsån) rinner genom ett ravinlandskap och mynnar i Norsälven, som i sin tur rinner ut i Vänern. Bäcken har extremt höga värden vad gäller fosfor och kväve.

Rådet kommer i projektet att inhämta mer kunskap samt sprida kunskap om bäcken. Projektets olika aktiviteter kommer att vara elfiske, vattenprovtagning, sammanställning av befintligt underlag och informations spridning genom möten och vattendragsvandring.

Vattenprovtagning i Tolerudsbäcken

Björka älv

Björka älv är ett vattendrag 17 km långt inom Sunne Kommun. I VISS är Björka älv uppdelad i två vattenförekomster, Björka älv nedströms Björken och Björka älv nedströms Älgån. I projektet och i ansökan slås båda förekomsterna ihop till Björka älv. Problematiken är den samma för båda förekomsterna. Vid den senaste och den föregående förvaltningscykler har vattendraget måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på bottenfauna undersökningar som visar på att älven har en problematik med försurning. I en rapport från 2011 undersökte man belastning av näringsämnen. Det visar att älven har en problematik med belastning av näringsämnen, genom att man har sammanställt mätvärden för fosfor från den samordnande recipientkontrollen (SRK) i Norsälven.

Markanvändning i avrinningsområdet för Björka älv består till största delen av skog, men en betydande belastning sker även genom jordbruk, enskilda avlopp och skogsbruk. Den största källan till utsläpp av fosfor bedöms vara från jordbruk. I området har bland annat en omfattande dikning skett. Vattnet är ofta starkt grumlat och en stor del av den fosfor som läcker ut bedöms vara partikelbundet.

Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på samverkan mellan berörda verksamheter, kommuner, länsstyrelse och markägare. Tanken med projektet är att skapa en plattform för att komma vidare med åtgärder som kan leda till att minska näringspåverkan till vattendraget.

 

Här kan ni läsa slutrapporten för projektet:

Näringsbalans i två vattendrag – rapport