Projekt Lysan

Lysan är ett av få vattendrag som mynnar i Övre Fryken som kan generera ett sjövandrande öringbestånd på en längre sträcka. Det finns få vattendrag inom Sunne kommun som mynnar i Övre Fryken, som överhuvudtaget kan generera sjövandrande öring. Dessutom finns ett svagt bestånd med flodpärlmussla.

Första vandringshindret vid Gällserud ca 2,4 km från mynningen i Övre Fryken. Den raserade fiskvägen i trä är helt omgiven av is. Fallet är ca 1,2 m högt och ett definitivt vandringshinder för fisk. Uppströms resterna efter dammen finns ingen vattenspegel, dvs resterna har inte längre en dämmande effekt.

Under 1990-talet anlades två fiskvägar i trä vid de två nedre vandringshindren, se bilden nedan. Vilken effekt detta gav är oklart, uppföljning av t ex. elfisken genomfördes aldrig. Numera är båda fiskvägarna raserade.

Fiskväg i trä vid första vandringshindret vid Gällserud. Bilden tagen sommaren 2012. Numera är kantzonen avverkad. Om fiskvägen har fungerat är det ingen som vet, det genomfördes aldrig någon uppföljning.

Syftet med projektet

• Att återskapa fri vandringsväg för fisk i Lysan mellan sjöarna Övre Fryken och Stora Lisjön.
• Öka produktionen av öringens årsyngel genom att skapa nya lekområden med optimala uppväxtmiljöer.
• Skapa biotoper för ett stationärt öringbestånd genom att återföra sten/block.
• Ökade tätheter med årsyngel ska ge förutsättningar för ett framtida livskraftigt bestånd med flodpärlmusslor.

Läs mer i projektbeskrivningen, sammanställd av Kräftmannen AB: