Projekt Värån

2018 beviljade Länsstyrelsen i Värmland Norsälvens vattenråd medel för genomförandet av ett projekt för att undersöka beståndet av flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun. Projektet skulle visa om beståndet är utsatt av någon specifikt hot bild samt om det påvisas en tydlig hotbild, ska förslag till motåtgärder utarbetas.

Bakgrund

Värån ingår i Vassjön fiskevårdsområdesförening. Sedan 1998 har det påuppdrag av Länsstyrelsen i Värmland genomförts elfiske vartannat år, vid en lokal ca 100 m från mynningen i Ljusan. I samband med elfisken har öring, elritsa, mört, lake, stensimpa, abborre, bäcknejonöga och den
akut utrotningshotade flodkräftan fångats. 2004 genomförde Länsstyrelsen ett provfiske efter flodkräftor med sammanlagt 60 mjärdar fördelat vid tre olika lokaler, varav en lokal var i anslutning till elfiskelokalen. Ingen flodkräfta fångades. 2005 genomfördes en utplantering med flodkräftor. 2010 genomfördes ett nytt provfiske med en total fångst av 50 flodkräftor.
Senast flodkräfta påvisades vid elfisken var 2011. Under hösten 2013 noterade Länsstyrelsen en minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby
kommun. Vid en inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes, beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. 2013 uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre 2 storleksklasserna saknades helt.

Resultat

I projektet har det inte kunnat påvisa några förändringar i beståndet med flodpärlmusslor. Eftersom det enbart finns uppskattningar av tätheterna 2007 finns det inget mer att jämföra med. Förändringen mellan 2014 och
2017 kan troligen förklaras av att det är naturliga variationer i samband med inventeringen som t ex vattenstånd, sikten, hur många musslor som ligger nedgrävda mm. Det gick heller inte att påvisa att musslor dör eller att man hittat skalrester vid eftersök med vattenkikare. Det som tog den mesta av tiden i projektet var de akuta utryckningar som var tvungna att genomföras, för att rädda musslor från torkan, annars hade troligen
2000 – 3000 musslor dött.

Det som framkommit i projektet är att tätheterna med öringens årsyngel vissa år är för låga för att erbjuda en bra och möjlighet till årlig reproduktion för flodpärlmusslorna. Studier har visat att finns samband med livskraftiga populationer av flodpärlmussla när koncentrationen av fosfor var lägre än 8μg/l och tätheten av öring större än 5 öringar 0+/100m2. Medelkoncentrationen av fosforn i Värån varierar mellan 15 – 25μg/l i den
nedre provtagningspunkten medan det vissa år har uppmätts med betydligt högre koncentrationer fosfor i de två övre provtagningspunkterna.