Om vattenrådet

Vattenråd är en viktig del inom vattenförvaltningsarbetet. Vattenråden utgör ett samverkansorgan där flera olika intressen möts och arbetar för att uppnå en bättre status på våra vattendrag.

Vattenrådets syfte

Norsälvens vattenråd utgör ett organ för samverkan och delaktighet inom vattenförvaltningen. En grundförutsättning för rådets funktion är att rådet kan representera de huvudsakliga intressenterna kopplade till vattenförvaltningen inom avrinningsområdet. Syftet med verksamheten är att bidra till en hållbar vattenförvaltning inom Norsälvens avrinningsområde.

Helhetsperspektiv

Vattenrådets olika intressenter inom avrinningsområdet arbetar gemensamt för en helhetssyn på vattenresurserna inom området, ökar tillgången på lokal kunskap, främjar lokala initiativ, ökar medvetenheten kring vattenfrågorna och driver projekt för att uppnå syftet med rådet. På så sätt nås också ett ökat inflytande på framtida åtgärder och förvaltning.

Bättre beslut

Vattenrådet utgör en kunskapsbank, kan ha synpunkter på underlag, prioritera mål och åtgärder inom vattenförvaltningsarbetet. Rådet kan på en lokal nivå förankra, kommunicera och inhämta synpunkter av olika åtgärder. Arbetet främjas av ett nära samarbete med myndigheter och organisationer inom vattenförvaltningen.

Medlem

Vattenrådet består av flera olika typer av organisationer och intresserade inom olika områden. Intressen som finns representerade idag är kommuner, skogsbruk, vattenkraft, fiskevårdsområdes föreningar, miljö- och naturvårdsorganisationer.

Ingen avgift tas ut för ett medlemskap, för utom för kommuner. Vill du bli medlem ta kontakt med kontaktperson.